وبگاه شخصی سید رضا هاشمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
Young Scientist Award, First place, National level, Malaysia  Alltech 2009 
Bronze medal awarded  University Putra Malaysia 2009 
Research Fellowship  Ministry of Science, Technology and Innovation, Ma 2009 


  بازديد : 17982
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان