وبگاه شخصی سید رضا هاشمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن گیاهان دارویی ایران ایران 1390 کنون 
انجمن علمی میکروب شناسی  ایران 1390 کنون 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
انجمن علمی دانشکده علوم دامی مشاور  1392 کنون 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
کمیته خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی اردیبهشت 1393 کنون 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر گروه زنتیک و اصلاح و فیزیولوژی داو و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان اردیبهشت 1393 کنون 
مدیر داخلی مجله Poultry Sci J دانشکده علوم دامی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان 2013 کنون 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 17979
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان