وبگاه شخصی سید رضا هاشمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسی فعاليت ضد توبرکلوزيسی شش گياه دارويی منتخب در کشت سلولی مونوسيت انسانی دکتر هما داودی دکتر قایمی، دکتر هاشمی و ......  1390  دانشگاه علوم پزشكي گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
2. بررسی فراوانی پلی مرفيسم های Arg677Trp و Arg753Gln 2در مبتلايان به سل استان گلستان دکتر هما داودی دکتر قایمی، دکتر هاشمی و ...... 1390  دانشگاه علوم پزشكي گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی اثر نانوسیلور پوشش داده شده بر زئولیت بر رشد و سلامت جوجه های گوشتی دکتر سید رضا هاشمی دکتر بهروز دستار، دکتر داریوش داودی و مهندس روح الله مستانی 1392  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 17983
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان